Thống kê truy cập

025734
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3
28
116
25418
942
1448
25734
UBND TP NHA TRANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 622 /GDĐT-THCS
Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2016
V/v tổ chức tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”
 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. 

Thực hiện Công văn 1008/GDĐT-THCS ngày 20/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” , nhằm động viên, cổ vũ, tạo môi trường để thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của đất nước, tạo cơ hội để tuyên truyền, ứng dụng, nhân rộng các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Phòng  Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường  triển khai nội dung Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” đến cán bộ, giáo viên và học sinh theo các nội dung sau:

1. Đối tượng tham gia

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người, là công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống ở trong nước, không quá 35 tuổi (tính từ thời điểm xét trao thưởng) có công trình, sáng kiến đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

2. Yêu cầu về công trình, sáng kiến

2.1. Nội dung công trình, sáng kiến

- Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả

- Sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập;

- Có công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

2.2. Tiêu chí đánh giá

- Tính mới: công trình, sáng kiến chưa từng được công bố bới cá nhân, tổ chức nào.

- Tính khả thi: Công trình, sáng kiến phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn.

- Không vi phạm Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuện năm 2009.

3. Hình thức tham gia

- Cá nhân, nhóm tác giả: gửi bản thuyết minh (hoặc hiện vật) công trình, sáng kiến qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức Chương trình.

- Thời gian gửi: Trước ngày 30/9/2016.

- Hồ sơ xét chọn ghi rõ: họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả; tên công trình, sáng kiến; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể các tác giả khi cần để liên lạc; ngày tháng năm sáng tạo (lưu ý: Ban Tổ chức không gửi lại cho cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những hồ sơ phạm quy, gửi không đúng quy trình),

- Thời gian bình chọn trên mạng Internet: từ ngày 05/10 đến 20/10/2016.

- Thời gian chấm và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết: trước ngày 05/11/2016.

- Thời gian tổ chức chung kết, Tổng kết và trao giải: 20/11/2016.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ

- Ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 04.6263.1852 và gửi bản mềm (file .pdf, .docx, .doc, .pptx, .ppt hoặc các file thiết kế sản phẩm) tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gửi về Ban Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 08.3997.3838.

Đồng thời, các đơn vị tổng hợp các sản phẩm tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì sự nghiệp giáo dục” gửi về Phòng GD&ĐT (qua địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để theo dõi và tổng hợp gửi Sở GD&ĐT.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường học triển khai thực hiện../.

 

 
Nơi nhận:                                                                
- Như trên;
- Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
              (Đã ký và đóng dấu)
 
Nguyễn Thị Ngọc Tú
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

Trường THCS Trần Hưng Đạo